Oxford Phonics World 5 Audio

Để giúp các học viên thuận tiện trong qua trình ôn, học bài và làm bài tập về nhà, Real English xin chia sẻ với quý phụ huynh audio của sách Oxford Phonics World 5.

Disc 1

Unit 1

Track 03 (Page 4)

Track 04 (Page 4)

Track 05 (Page 5)

Track 06 (Page 5)

Track 07 (Page 6)

Track 08 (Page 6)

Track 09 (Page 7)

Track 10 (Page 7)

Track 11 (Page 8)

Track 12 (Page 8)

Track 13 (Page 9)

Track 14 (Page 9)

Track 15 (Page 10)

Track 16 (Page 10)

Track 17 (Page 11)

Unit 2

Track 18 (Page 12)

Track 19 (Page 12)

Track 20 (Page 13)

Track 21 (Page 13)

Track 22 (Page 14)

Track 23 (Page 14)

Track 24 (Page 15)

Track 25 (Page 15)

Track 26 (Page 15)

Track 27 (Page 16)

Track 28 (Page 16)

Track 29 (Page 17)

Track 30 (Page 18)

Track 31 (Page 18)

Track 32 (Page 19)

Review 1

Track 33 (Page 20)

Track 34 (Page 21)

Unit 3

Track 35 (Page 24)

Track 36 (Page 24)

Track 37 (Page 25)

Track 38 (Page 25)

Track 39 (Page 26)

Track 40 (Page 26)

Track 41 (Page 27)

Track 42 (Page 28)

Track 43 (Page 28)

Track 44 (Page 29)

Track 45 (Page 29)

Track 46 (Page 30)

Track 47 (Page 30)

Track 48 (Page 31)

Unit 4

Track 49 (Page 32)

Track 50 (Page 32)

Track 51 (Page 33)

Track 52 (Page 33)

Track 53 (Page 34)

Track 54 (Page 34)

Track 55 (Page 35)

Track 56 (Page 35)

Track 57 (Page 36)

Track 58 (Page 36)

Track 59 (Page 37)

Track 60 (Page 37)

Track 61 (Page 38)

Track 62 (Page 38)

Track 63 (Page 39)

Review 2

Track 64 (Page 40)

Track 65 (Page 41)

Track 66 (Page 42)

Disc 2

Unit 5

Track 02 (Page 44)

Track 03 (Page 44)

track 04 (Page 45)

Track 05 (Page 45)

Track 06 (Page 46)

Track 07 (Page 46)

Track 08 (Page 47)

Track 09 (Page 48)

Track 10 (Page 48)

Track 11 (Page 49)

Track 12 (Page 49)

Track 13 (Page 50)

Track 14 (Page 50)

Track 15 (Page 51)

Unit 6

Track 16 (Page 52)

Track 17 (Page 52)

Track 18 (Page 53)

Track 19 (Page 53)

Track 20 (Page 54)

Track 21 (Page 54)

Track 22 (Page 55)

Track 23 (Page 55)

Track 24 (Page 55)

Track 25 (Page 56)

Track 26 (Page 56)

Track 27 (Page 57)

Track 28 (Page 58)

Track 29 (Page 59)

Review 3

Track 30 (Page 60)

Track 31 (Page 61)

Unit 7

Track 32 (Page 64)

Track 33 (Page 64)

Track 34 (Page 65)

Track 35 (Page 65)

Track 36 (Page 66)

Track 37 (Page 66)

Track 38 (Page 67)

Track 39 (Page 67)

Track 40 (Page 68)

Track 41 (Page 68)

Track 42 (Page 69)

Track 43 (Page 69)

Track 44 (Page 70)

Track 45 (Page 71)

Unit 8

Track 46 (Page 72)

Track 47 (Page 72)

Track 48 (Page 73)

Track 49 (Page 73)

Track 50 (Page 74)

Track 51 (Page 74)

Track 52 (Page 75)

Track 53 (Page 75)

Track 54 (Page 75)

Track 55 (Page 76)

Track 56 (Page 76)

Track 57 (Page 77)

Track 58 (Page 77)

Track 59 (Page 78)

Track 60 (Page 78)

Track 61 (Page 79)

Review 4

Track 62 (Page 80)

Track 63 (Page 81)

Track 64 (Page 82)

END