13 Oct 2018

Tổng hợp các loại từ nối dùng trong bài viết tiếng Anh- P3

Phần cuối này Real English sẽ chia sẻ các loại từ nối dùng trong bài viết tiếng Anh còn sót lại cuối dùng được dùng để nói bao quát vấn đề hay chi tiết cụ thể vấn đề, những từ dùng chỉ thời gian, địa điểm và những từ dùng khi viết kết bài nhé!

tong-hop-cac-loai-tu-noi-dung-trong-bai-viet-tieng-anh-p3

13. Tổng quát, nói chung

 • Generally (Nói chung)
 • In general (Nói chung)
 • Generally speaking (Nói chung)
 • Overall ( Tổng quan thì)
 • On the whole (Nhìn chung)
 • All things considered (Cân nhắc tất cả thì)

14. Nói chi tiết, cụ thể vấn đề

 • In particular (Đặc biệt)
 • Particularly (Đặc biệt)
 • Specifically (Đặc biệt/ Cụ thể)
 • To be more precise (Chi tiết/ cụ thể hơn)

15. Những từ chỉ địa điểm

 • Above (phía trên)
 • Alongside (dọc)
 • Beneath (ngay phía dưới)
 • Beyond (phía ngoài)
 • Farther along (xa hơn dọc theo…)
 • In back (phía sau)
 • In front (phía trước)
 • Nearby (gần)
 • On top of (trên đỉnh của)
 • To the left (về phía bên trái)
 • To the right (về phía bên phải)
 • Under (phía dưới)
 • Upon (phía trên)

>> Tổng hợp các loại từ nối dùng trong bài viết tiếng Anh- P1

>> Tổng hợp các loại từ nối dùng trong bài viết tiếng Anh- P2

16. Những từ chỉ thời gian

 • Afterward (về sau)
 • At the same time (cùng thời điểm)
 • Currently (hiện tại)
 • Earlier (sớm hơn)
 • Formerly (trước đó)
 • Immediately (ngay lập tức)
 • In the future (trong tương lai)
 • In the meantime (trong khi chờ đợi)
 • In the past (trong quá khứ)
 • Later (muộn hơn)
 • Meanwhile (trong khi đó)
 • Previously (trước đó)
 • Simultaneously (đồng thời)
 • Subsequently (sau đó)
 • Then (sau đó)
 • Until now (cho đến bây giờ)

17. Từ dùng để tổng kết

 • And so (và vì thế)
 • After all (sau tất cả)
 • At last, finally (cuối cùng)
 • In brief (nói chung)
 • In closing (tóm lại là)
 • In conclusion (kết luận lại thì)
 • On the whole (nói chung)
 • To conclude (để kết luận)
 • To summarize (Tóm lại)
 • In summary (Tóm tắt lại)
 • In short (Nói ngắn gọn)

Real English

Website: http://realenglish.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/realenglishhanoi/

Hotline: 0904415093