Phạm Hạnh

Phạm Hạnh
FB: Hanh Pham

  • Bắt đầu học thầy Paul từ lớp 8 đến khi đi học đại học.
  • Hiện tại đang học tại đại học Grimell, Hoa Kỳ.
  • Học bổng toàn phần đại học Grimell, Hoa Kỳ.