Hoàng Long

Hoàng Long
FB: Long Hoàng

  • Theo học thầy Paul từ cấp 2 đến khi học đại học.
  • Đang học ngành Tâm lý học tại Đại học Gustavus Adolphus, Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.