15 mẹo chia động từ đơn giản, hữu ích và dễ nhớ

Real English xin chia sẻ 15 mẹo chia động từ hữu ích giúp con tự tin giành điểm cao trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Ba mẹ và con nhớ lưu lại và cùng luyện tập nhé!

Mẹo 1
Nếu các chủ ngữ được nối với nhau bằng “and” thì chia số nhiều
Ex: This hat and these shoes are expensive
Các chủ ngữ nối với nhau bằng “and” nhưng có “every”, “each” thì động từ chia số ít
Ex: Each man and woman has their own story.

Mẹo 2
Nếu các chủ ngữ nối với nhau bằng “or”, “nor”, “neither…nor”, “either…or”, “not only…but also” thì động từ chia theo chủ ngữ gần động từ nhất.
Ex: Either Jame or his brothers have taken the ball away.

Mẹo 3
Các danh từ được nối với nhau bởi “as well as”, “no less than”, “together with”, “along with”, “accompanied by” thì chia theo chủ ngữ chính
Ex: Ms Hoa accompanied by her friends is playing videos games in the living room.

Mẹo 4
Chủ ngữ có “one of”, “each of”, “every of” “either of” ở trước thì động từ chia số ít.
Ex: Each of puppies is fed by her sister.

Mẹo 5
Những chủ ngữ là những danh từ bộ phận: glassses, trousers, scissors, pants… thì động từ luôn chia số nhiều
Ex: Her scissors are blue.

Mẹo 6
The number of + Danh từ => động từ chia số ít (với ý nghĩa là số lượng những cái gì)
Ex: The number of tigers and lions is decreasing.

Mẹo 7
A number of + Danh từ => Động từ chia số nhiều (với ý nghĩa một số những cái gì)
Ex: A number of pictures in this museum are huge.

Mẹo 8
Chủ ngữ là những danh từ chỉ quốc tịch thì động từ luôn chia số nhiều
Ex: Thai like spicy and sour foods.

Mẹo 9
Khi chủ ngữ là tính từ được dùng như một danh từ (để chỉ một tập hợp) thì động từ luôn chia số nhiều.
Ex: The poor need more support of goverments.

Mẹo 10
Những chủ ngữ có “s” nhưng có ý nghĩa là số ít thì động từ cũng chia số ít: news, politics, physics, economics, atheletics, aerobics….
Ex: Physics is his main major

Mẹo 11
Nếu các chủ ngữ là những danh từ tập hợp (family, class, school, group, team…) thì
– Động từ chia số ít nếu nhấn mạnh rằng tập thể đó là một đối tượng thống nhất.
Ex: The last group has completed challenge
– Động từ chia số nhiều nếu nhấn mạnh rằng tập thể đó gồm nhiều cá nhân.
Ex: Her team were unable to agree with each other.

Mẹo 12
Chủ ngữ các từ chỉ tập thể người là: people, the police, the human race, man… thì chia động từ số nhiều
Ex: The police are catching the thief.

Mẹo 13
Nếu sử dụng chủ ngữ giả “it”, động từ sẽ chia theo chủ ngữ chính
Ex: It is his cat that often steal my biscuits.

Mẹo 14
Các từ chỉ lượng, tiền bạc, thời gian nhưng là số đơn thì chia động từ theo số ít
Ex: 2 hours of the examnination is enough

Mẹo 15
Any of, None of có thể dùng cả ở động từ số ít và số nhiều, tùy thuộc vào danh từ sau nó là danh từ đếm được hay không đếm được
Ex: None of her friends lives near her house.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp con thêm tự tin trước mỗi bài kiểm tra tiếng Anh. Tại Real English, các con sẽ được bổ sung và trau dồi nền tảng kiến thức vững chắc cũng như phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Liên hệ Real English để được tư vấn lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhất cho con nhé!